Preloader
Stäng sök
Stäng
5 oktober 2022

Krinova som tillväxtmotor

Krinova finns för att bidra till ett blomstrande samhälle genom att främja innovation, entreprenörskap och affärsutveckling. Genom att fokusera på de fyra K:na; kunskap, kunder, kapital och kontakter kan vi verka för att stärka konkurrenskraften dels branschöverskridande i närområdet och dels i livsmedelssektorn nationellt. Som spindeln i nätet kan vi skapa värden som gör våra företag ännu mer konkurrenskraftiga och därmed skapar förutsättningar för tillväxt och fler jobb. Vi brinner för dem som brinner för sina idéer och för att förverkliga dem så att de når sin fulla potential.

En viktig del i Krinovas verksamhet är att leda och arbeta i större projekt, ofta EU-finansierade och ett led i att möta framtida utmaningar i olika branscher. Primärproduktion är ett av de områden som vi på Krinova ser mycket potential i när det gäller att bygga konkurrenskraft för Sverige. Vi står inför stora utmaningar när det gäller både självförsörjning, lönsamhet och grön omställning. Därför sätter vi ett starkt fokus på att bidra inom detta område. Just nu är vi i inledningsskedet av ett sådant spännande projekt kallat PRIMÄR. Syftet här är att öka samarbetet mellan olika aktörer i värdekedjan från jord till jord, för att minska gapet mellan förädlande företag och primärproduktionsledet och på så sätt accelerera en samhällsviktig omställning mot ett mer klimatneutralt livsmedelssystem. Det kommer att bli både företagscoachning men också en serie av föreläsningar. Inbjudan till de två föreläsningar som ligger närmast i tiden hittar du här i nyhetsbrevet.

Ett annat exempel på vårt engagemang kopplat till primärproduktionen är ett initiativ, AgriHub Syd, som vi tagit tillsammans med SLU Partnerskap Alnarp och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Skåne. Det fördjupade samarbetet mellan Krinova, SLU och LRF Skåne ska leda till kraftsamling för förenklad dialog och tillvaratagande av forskning, vilket stärker både företag och akademi. Initiativet ska ses som ett startskott för utvecklingsprocesser med primärproduktionens behov av ny kunskap och utvecklingsmöjligheter med innovation i fokus, där också fler aktörer är välkomna att ansluta.

Detta är bara två exempel på konkreta projekt och initiativ som visar på den samhällsnytta som Krinova bidrar till. Allting backar tillbaka till samma sak: att vara en tillväxtmotor och främjare av konkurrenskraft – både lokalt, regionalt och nationellt.

Christian Nyhlén