Preloader
Stäng sök
Stäng

TransforMat – Ett nätverk av över 850 matföretag

TransforMat – Ett nätverk av över 850 matföretag

Signaturbild för TransforMat – Ett nätverk av över 850 matföretag

TransforMat – Ett nätverk av över 850 matföretag

TransforMat – Ett nätverk av över 850 matföretag

TransforMAT, eller Smakplats Skåne som projektet tidigare hette, har sedan 2007 varit ett projekt inom Krinova Incubator & Science Park finansierat av
Länsstyrelsen Skåne. Projektet har med olika stöd och verktyg hjälpt skånska småskaliga matföretag att utvecklas. Under projektets första år fanns bara ett par hundra företag i projektets nätverk och sedan dess har det successivt växt. I december 2014 fanns i nätverket cirka 850 matföretag allt från charkuterier, gårdsmejerister till chokladtillverkare.

TransforMAT har erbjudit olika typer av stöd som kan sammanfattas i fyra olika delar

Mötesplats – genom personliga möten och olika kommunikationskanaler har projektet underhållit och byggt kontakten med företagare och andra intressenter. 2013 lanserade TransforMAT en digital kurskalender. Tidigare fanns ingen gemensam informationskanal för kurser som vänder sig till småskaliga matföretagare och det har varit både krångligt och tidsödande att leta upp kurser inom ett specifikt område. Kursarrangörerna har haft svårt att nå ut med sitt utbud av kurser. Med det sökbara kalenderverktyget har nya möjligheter öppnats. Även om detta verktyg är utvecklat för de skånska matföretagen så är verktyget både tillgängligt och bidrar med ett värde även på nationell nivå. Är du arrangör av kurser som vänder sig till matföretagare så hör av dig för att få administratörsrättigheter att lägga in kurser.

2013 lanserade TransforMAT också ett sökbart digitalt verktyg ”TransforMAT Frågor & Svar” som är baserat på alla de rådgivningar som TransforMAT gjort under åren. Med detta digitala verktyg blir den kunskapsbank som byggts upp tillgänglig för alla. Organisationer som har kunskap som kan vara av värde för matföretagare är välkomna att använda plattformen för att sprida kunskap.

I maj 2015 lanserades en betaversion av den tredje delen i den digitala plattformen, TransforMAT B2B, ett verktyg för samarbete och utbyte av varor, tjänster och kunskap mellan matföretagen.

Allt stöd och alla tjänster som erbjudits företagen i TransforMAT och Krinovas övriga projekt har som utgångspunkt att företagen skall få verktyg för att själva kunna möta sina utmaningar. För att skapa hållbarhet och oberoende har målet varit att hitta lösningar som fungerar även efter att projektets slut.

Den digitala plattformen TransforMAT utvecklas nu vidare som en del av Krinovas matplattform, KrinovaMAT. Tanken är att verktygen skall kunna bygga samman småskaliga livsmedelsförädlare över hela landet och bli mötesplats för kunskapsutbyte och handel. I förlängningen kan man tänka sig att koppla på såväl internationella samarbeten som att tillgängliggöra för andra grupper såsom besöksnäring och konsumenter.

Rådgivning – sedan projektet startade 2007 har det svarats på ett stort antal frågor och gjort en mängd rådgivningar. Frågorna har berört allt från myndighetstillstånd, produktionsteknik till marknadsföring. Det är en stor kunskapsbank som byggts upp.

Kursverksamhet – TransforMAT har erbjudit kurser inom områden som varit i växande och som ännu inte erbjudits av andra kursarrangörer. Projektet har genomfört totalt 39 kursdagar med 361 deltagare samt ytterligare utbildningstillfällen med t.ex. YH- elever, Köttproducenter och Grönsaksodlare i samarbete med Folkuniversitetet, Hushållningssällskapet och Grönsakslandetprojektet i Malmö stad.

En grundtanke i projektet har varit att om möjligt hitta icke-projektfinansierade avnämare för de funktioner som projektet har fyllt för företagen. Därför har TransforMAT upphandlat kursverksamheten och försökt hitta samarbete med kursanordnare för att få dem att erbjuda kurser riktade till matföretagare även efter att projektet är slut. Krinova ser sig som fortsatt initiativtagare och stöd för företag och aktörer som riktar kompetensutveckling till matföretag.

TransforMAT har under projektperioden skickat ut ett tryckt nyhetsbrev till nätverket ca 10 nummer per år med information om kurser, inspiration och trender. De digitala nyhetsbreven från TransforMAT/Smakplats Skåne finns samlade här.

Affärsutveckling och coachning – TransforMAT har erbjudit matföretagare coachande stöd i deras utveckling av produkter, tjänster, koncept, processer och affärsmodeller. Totalt har 350 företag har coachats av TransforMAT vid drygt 1700 tillfällen. Inte minst i denna stödjande roll har Krinovas
innovationsarena med inkubator, verktyg, processer och nätverk varit en viktig tillgång för projektet. Stödstrukturen på Krinova har på så vis öppnats för företag som annars hade haft svårt att hitta in i den. Tretton företag i TransforMATs nätverk har genomgått eller genomgår inkubatorprocess eller förinkubatorprocess på Krinova.

I samband med Botswana Innovation HUB:s intresse för projektet TransforMAT tog studenter på Linköpings Universitet i september 2013 fram en rapport ”TransforMAT in Botswana- A study of TransforMAT and the opportunity to implement it in Botswana”. Här följerer ett utdrag från
rapportens sammanfattning:

”Sedan starten 2007 har TransforMAT skapat ett brett nätverk av 850 företag i regionen Skåne i södra Sverige. Projektet syftar till att differentiera företagen och den vanligaste tjänsten är att ge praktisk information och affärsrådgivning. Företag som har deltagit i TransforMAT har presterat bättre i termer av ekonomisk tillväxt samt lönsamhet än resten av branschen. TransforMAT har också genererat en diversifiering av livsmedelsindustrin och nya affärsmöjligheter.”

När TransforMAT avslutas kommer kunskapen, erfarenheten, nätverket och den digitala plattformen som byggts upp under projektet att utvecklas och leva vidare som en del av Krinova Incubator & Science Parks ordinarie verksamhet KrinovaMAT.

Finansiärer